Πληροφορίες > Υποτροφίες

Υποτροφίες

Στο πλαίσιο του Προγράμματος Μαθητείας για Αποφοίτους Τεχνικής Εκπαίδευσης για Απόκτηση Επαγγελματικής Εμπειρίας, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ 2007-2013 και ειδικότερα από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση» (συγχρηματοδοτούμενες Πράξεις με τίτλο «Πρόγραμμα Μαθητείας για Αποφοίτους Τεχνικής Εκπαίδευσης για Απόκτηση Επαγγελματικής Εμπειρίας» στους Άξονες 4 και 5) δίνεται η δυνατότητα σε πρόσφατους Αποφοίτους Τεχνικής Εκπαίδευσης (Αποφοίτους Δημοσίων ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ & Αποφοίτους αντιστοίχων Δομών Ειδικής Αγωγής) να πραγματοποιήσουν Μαθητεία έως έξι (6) μηνών στον παραγωγικό τομέα.

Για την πραγματοποίηση της Μαθητείας στους Αποφοίτους χορηγείται υποτροφία από το Υπουργείο Παιδείας - μέσω της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων (http://www.eye.minedu.gov.gr/) και του Ειδικού Λογαριασμού του Υπουργείου Παιδείας Δ.Β.Μ.Θ. – η οποία συγχρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ στο πλαίσιο των συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων με τίτλο «Πρόγραμμα Απόκτησης Επαγγελματική Εμπειρίας Αποφοίτων Τεχνικής Εκπαίδευσης» στου Άξονες Προτεραιότητας 4 και 5). Για το ύψος και τους όρους της Υποτροφίας εκδίδεται Κοινή Υπουργική Απόφαση σύμφωνα με το άρθρο 242 παράγραφο 6 του Ν.4072/2012 (Α 86).
Ο Απόφοιτος Μαθητευόμενος αναγνωρίζεται ως Απόφοιτος με ειδική απόφαση του Υπουργείου για αναγνώρισή του ως Αποφοίτου.

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ: Η Μαθητεία ξεκινά, αφού έχει εκδοθεί από το Υπουργείο η απόφαση αναγνώρισης του υποψηφίου μαθητευομένου ως υποτρόφου, κατά την πρώτη ημέρα παρουσίας του μαθητευομένου υποτρόφου στην Υπηρεσία με σχετική δήλωση στο Πληροφοριακό Σύστημα από την Επιχείρηση. Η πρώτη υποτροφία καταβάλλεται με τη λήξη του πρώτου διμήνου για τους δύο (2) μήνες που προηγήθηκαν (για να διασφαλισθεί έναντι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που συγχρηματοδοτεί το Πρόγραμμα ότι θα συμπληρωθεί ένας ελάχιστος χρόνος Μαθητείας) αλλά στη συνέχεια καταβάλλεται κάθε μήνα, με τη λήξη του μήνα.

ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ:Προϋπόθεση για την καταβολή της υποτροφίας είναι να έχει συμπληρωθεί εύλογος χρόνος μαθητείας που κατ’ελάχιστον πρέπει να είναι είκοσι (20) ημέρες μαθητείας από τις εργάσιμες ημέρες το μήνα.
Αν δε συμπληρώνονται είκοσι (20) ημέρες  μαθητείας:

  1. Εάν έχουν συμπληρωθεί δεκαπέντε (15) έως δεκαεννέα (19) ημέρες μαθητείας τότε η μηνιαία υποτροφία μειώνεται αναλόγως.

ΔΙΑΚΟΠΗ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ:Σε περίπτωση διακοπής της μαθητείας πριν τη συμπλήρωση των έξι (6) μηνών καταβάλλεται η υποτροφία για τους μήνες που πραγματοποιήθηκε μαθητεία εφόσον κατ’ ελάχιστον συμπληρώθηκαν δύο (2) μήνες μαθητείας.
Εάν συμπληρώθηκε ένας (1) μήνας μαθητείας δεν καταβάλλεται υποτροφία. Εάν δεν συμπληρωθούν τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημέρες στον δεύτερο μήνα δε θεωρείται ότι συμπληρώθηκε το κρίσιμο διάστημα των δύο (2) μηνών και δεν καταβάλλεται υποτροφία.
Αντίστοιχα, για να καταβληθεί η πλήρης υποτροφία για καθένα από τους μήνες του διμήνου, πρέπει να έχουν συμπληρωθεί τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες μαθητείας σε κάθε μήνα. Αν έχουν συμπληρωθεί δεκαπέντε (15) έως δεκαεννέα (19) ημέρες μαθητείας σε κάποιο μήνα τότε καταβάλλεται για το μήνα αυτό η μειωμένη υποτροφία κατά τα προβλεπόμενα ανωτέρω.

ΠΛΗΡΩΜΗ της ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ Για να προχωρήσει η πληρωμή της Υποτροφίας απαιτείται υποβολή του μηνιαίου παρουσιολογίου. Η υποβολή γίνεται από την Επιχείρηση (Φορέα Υποδοχής Μαθητευομένων-ΦΥΜ) ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα. Υποβάλλεται το Παρουσιολόγιο, όπως αυτό έχει συμπληρωθεί από το μαθητευόμενο υπότροφο αφού ελεγχθεί από την Επιχείρηση (ΦΥΜ).  Υποχρέωση της Επιχείρησης (ΦΥΜ) είναι στις πρώτες 5 μέρες του επόμενου μήνα να οριστικοποιεί το παρουσιολόγιο του προηγούμενου μήνα στη σχετική ηλεκτρονική φόρμα του  Πληροφοριακού Συστήματος, η οποία έτσι θα κλειδώνει αυτόματα και δεν θα υπάρχει δυνατότητα αλλαγών. (**Σε εξαιρετικές περιπτώσεις κι εφόσον τεκμηριώνεται ανάγκη, θα αποστέλλεται το παρουσιολόγιο με τηλεομοιοτυπία (φαξ) στην Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων του Υπουργείου από τον αριθμό φαξ του Φορέα ή από αριθμό φαξ δημοσίου ΕΠΑΛ, με διαβιβαστικό έγγραφο που τεκμηριώνει την αναγκαιότητα τηλεομοιοτυπικής αποστολής)
Η πληρωμή των υποτροφιών γίνεται από την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων - ΕΥΕ –ΕΔ (http://www.eye.minedu.gov.gr/) μέσω του Ειδικού Λογαριασμού του Υπουργείου Παιδείας ΔΒΜΘ με ηλεκτρονική κατάθεση στον λογαριασμό που έχει δηλώσει ο μαθητευόμενος υπότροφος κατά την εγγραφή του, με τη χρήση ηλεκτρονικής τραπεζικής (e-banking.)

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ: Πέραν της υποτροφίας, κατά τη διάρκεια της Μαθητείας καταβάλλεται από το Υπουργείο Παιδείας για το μαθητευόμενο υπότροφο ασφάλιση στο ΙΚΑ για την περίπτωση ατυχήματος, η οποία ανέρχεται που ορίζεται στο 1% του εκάστοτε τεκμαρτού ημερομισθίου της 12ης ασφαλιστικής κλάσης. [άρθρο 242 παράγραφο 7 του Ν.4072/2012 (Α 86)].

Περιοχή μελών

Το Mathiteia4u στο Facebook

Αναζήτηση μαθητείας

 
 
 

Τρέχων κύκλος

Κύκλος δήλωσης μαθητειών εταιριών:
20/03/2014 - 16/04/2014
Κύκλος επιλογής μαθητειών από αποφοίτους:
08/05/2014 - 31/05/2014

Εγκεκριμένες επιχειρήσεις:
1164
Εγκεκριμένες μαθητείες:
761

Στατιστικά Στοιχεία

Υποστήριξη χρηστών

Επικοινωνήστε μαζί μας


Στο τηλέφωνο:

210 344 3814
09:30 - 17:00
Από Δευτέρα έως και Παρασκευή

Στο email:

CLOAKING

Εγχειρίδια:

Εγχειρίδια χρηστών