Πληροφορίες > Προσφορά θέσεων μαθητείας

Προσφορά θέσεων μαθητείας

Μέσω της ηλεκτρονικής πύλης www.mathiteia4u.gov.gr και στο πλαίσιο του Προγράμματος «Μαθητεία για Αποφοίτους» του Υπουργείου Παιδείας προσφέρονται θέσεις Μαθητείας σε όσους έχουν μόλις αποφοιτήσει από την εκπαίδευση, για να τους δοθεί η ευκαιρία να αποκτήσουν την πρώτη τους εμπειρία από την επαγγελματική ζωή, κάνοντας Μαθητεία σε Επιχειρήσεις, με υποτροφία από το Υπουργείο Παιδείας.

Μέσω της ηλεκτρονικής πύλης www.mathiteia4u.gov.gr, Επιχειρήσεις από όλους τους παραγωγικούς κλάδους δηλώνουν ηλεκτρονικά Θέσεις Μαθητείας διάρκειας έως έξι (6) μηνών. Αντίστοιχα μέσω της πύλης οι ενδιαφερόμενοι Απόφοιτοι επιλέγουν ηλεκτρονικά θέσεις Μαθητείας και εφόσον υπάρχει διαθεσιμότητα προσφέρονται στους Αποφοίτους θέσεις Μαθητείας.

To Πρόγραμμα υλοποιείται μέσω συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων του ΕΣΠΑ 2007-2013 με συγχρηματοδότηση από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση» (ΕΠΕΔΒΜ) (www.edulll.gr).

Σήμερα το Πρόγραμμα επικεντρώνεται στους πρόσφατους Αποφοίτους Τεχνικής Εκπαίδευσης (αποφοίτους 2-3 ετών) και υλοποιούνται οι συγχρηματοδοτούμενες πράξεις με τίτλο «Πρόγραμμα Μαθητείας για Αποφοίτους Τεχνικής Εκπαίδευσης για Απόκτηση Επαγγελματικής Εμπειρίας» στους Άξονες 4 και 5 του ΕΠΕΔΒΜ. Συνολικά μέσω των Πράξεων αυτών προβλέπεται να χρηματοδοτηθούν έως 8.475 θέσεις μαθητείας για απόφοιτους Δημόσιας Τεχνικής Εκπαίδευσης.

Ωστόσο, το Πρόγραμμα «Μαθητεία για Αποφοίτους» σχεδιάζεται να επεκταθεί και σε αποφοίτους άλλων εκπαιδευτικών βαθμίδων.

ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΛΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ (Επιχειρήσεις) ΕΔΩ!

ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ (Απόφοιτοι) ΕΔΩ!

Οι ειδικότεροι Όροι για την Προσφορά Θέσεων Μαθητείας

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: Μαθητεία Αποφοίτων μπορεί να πραγματοποιείται σε ιδιωτικές επιχειρήσεις (ατομικές, προσωπικές - Ο.Ε., Ε.Ε.,- ή κεφαλαιουχικές εταιρίες - Ε.Π.Ε., Α.Ε.) εκτός από (α) τα νυχτερινά κέντρα, (β) τις εταιρείες προσωρινής απασχόλησης (άρθρο 20 του ν.2956/2001), (γ) Τις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών καθαριότητας και φύλαξης. Το Υπουργείο Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων μέσω της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων θα διαπιστώνει την καταλληλότητα των εγγραφόμενων στο Πληροφοριακό Σύστημα Φορέων Υποδοχής Μαθητευομένων.

Τονίζεται ότι στο πλαίσιο των εγκριθεισών συγχρηματοδοτούμενων πράξεων δηλώσεις Θέσεων Μαθητείας θα γίνονται από Επιχειρήσεις πανελλαδικά εκτός των Περιφερειών Στερεάς Ελλάδας και Νοτίου Αιγαίου (λόγω έλλειψης διαθέσιμης χρηματοδότησης). Βέβαια, δικαιούχοι μπορεί να είναι οι απόφοιτοι Δημόσιας Τεχνικής Εκπαίδευσης όλης της Χώρας.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ: Η διάρκεια της Μαθητείας είναι έξι (6) μήνες. Οι ημέρες Μαθητείας ορίζονται σε πέντε (5) εβδομαδιαίως και σε κάθε ημέρα η Μαθητεία θα διαρκεί έως έξι (6) ώρες την ημέρα εκτός από εξαιρετικές περιστάσεις όπου για μαθησιακούς λόγους ο υπότροφος επιλέγει σε συγκεκριμένη μέρα να παρατείνει το χρόνο παραμονής του στην επιχείρηση.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ- ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΥΛΗ mathiteia4u: Καθοριστική σημασία για την αποτελεσματική υλοποίηση του Προγράμματος έχει η χρήση του ειδικού πληροφοριακού συστήματος που έχει αναπτυχθεί (προσβάσιμου στη διεύθυνση www.mathiteia4u.gov.gr), το οποίο θα καταστήσει εφικτή την εύκολη εύρεση και επιλογή θέσεων μαθητείας για τους ενδιαφερόμενους αποφοίτους.

Μέσω της ηλεκτρονικής πύλης www.mathiteia4u.gov.gr, Επιχειρήσεις από όλους τους παραγωγικούς κλάδους δηλώνουν ηλεκτρονικά Θέσεις Μαθητείας . Αντίστοιχα μέσω της πύλης οι ενδιαφερόμενοι Απόφοιτοι επιλέγουν ηλεκτρονικά θέσεις Μαθητείας και εφόσον υπάρχει διαθεσιμότητα προσφέρονται στους Αποφοίτους θέσεις Μαθητείας.

Σημειώνεται μάλιστα ότι το πληροφοριακό σύστημα που έχει δημιουργηθεί επιδιώκεται να αξιοποιηθεί στο μέλλον και για τη μαθητεία που θα οργανωθεί – και είναι αναγκαίο να οργανωθεί – και στο πλαίσιο της δευτεροβάθμιας τεχνικής εκπαίδευσης.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ: Οι δηλώσεις θέσεων Μαθητείας από τις Επιχειρήσεις γίνονται με έναν εύκολο και πρακτικό τρόπο και με άμεσο έλεγχο εγκυρότητας στοιχείων μέσω διασύνδεσης με δημόσια Πληροφοριακά Συστήματα (ΓΓΠΣ, ΙΚΑ). Για τη δήλωση θέσεων Μαθητείας εκδίδεται Δημόσια Πρόσκληση.

ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ: Οι Επιχειρήσεις - που ονομάζονται ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΜΑΘΗΤΕΥΟΜΕΝΩΝ-ΦΥΜ - εγγράφονται στο Πληροφοριακό Σύστημα με τα εξής στοιχεία:

 • Επωνυμία.
 • Αρ. Μητρώου Επιχείρησης (ΑΜ).
 • Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ).
 • Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας (ΚΑΔ).
 • Αριθμός Απασχολουμένων στην Επιχείρηση.
 • Στοιχεία Διεύθυνσης.
 • Τηλέφωνο, Αριθμός FAX.
 • Email
 • τον επιθυμητό κωδικό χρήστη και τον εμπιστευτικό κλειδάριθμο πρόσβασης (password).

Και συμπληρώνοντας προαιρετικά τυχόν άλλα πεδία που ορίζονται στο πληροφοριακό σύστημα (πχ ιστοσελίδα της Επιχείρησης)

ΔΗΛΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ: Οι Επιχειρήσεις/ΦΥΜ δηλώνουν και αναρτούν στο Πληροφοριακό Σύστημα τις θέσεις Μαθητείας που προσφέρουν, επιλέγοντας από σχετική λίστα, δηλώνοντας τις εξής πληροφορίες:

 • Ορισμό της ειδικότητας για κάθε θέση Μαθητείας από καθορισμένη λίστα ειδικοτήτων.
 • Στοιχεία Υπευθύνου Θέσης Μαθητείας εφόσον είναι πρόσωπο διαφορετικό από τον υπεύθυνο διοίκησης του Φορέα Υποδοχής Μαθητείας
 • Περιγραφή αντικειμένου κάθε θέσης Μαθητείας.
 • Επιλογή ωραρίου κάθε θέσης Μαθητείας (Σταθερό: Πρωινό/Απογευματινό/Νυχτερινό ή Κυλιόμενο)
 • Εάν ενδιαφέρονται για θέσης Μαθητείας, μικρότερης διάρκειας για 2 ή 3 ή 4 μήνες, για συμπλήρωση χρόνου Μαθητείας από αποφοίτους με διακοπή Μαθητείας κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 9 κατωτέρω
 • Θέσεις Μαθητείας για άτομα με ειδικές ανάγκες, που μπορούν να ανταποκριθούν στις ανάγκες και στις απαιτήσεις του Φορέα Υποδοχής Μαθητείας, με ορισμό της κατηγορίας αναπηρίας από καθορισμένη λίστα αναπηριών ήτοι 1. Νοητική καθυστέρηση, 2.Αισθητηριακές αναπηρίες (κωφοί, βαρήκοοι, τυφλοί, αμβλύωπες με χαμηλή όραση), 3. Κινητικές αναπηρίες, 4. Χρόνια νοσήματα, 5. Διάχυτη αναπτυξιακή διαταραχή (σύνδρομο Asperger).

ΑΝΩΤΑΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ: Ο ανώτατος αριθμός θέσεων Μαθητείας που μπορεί να προσφέρει η κάθε Επιχείρηση - ΦΥΜ εξαρτάται από τον αριθμό των εργαζομένων του. Ειδικότερα:

 1. για Επιχειρήσεις χωρίς κανέναν εργαζόμενο (ατομική επιχείρηση) ή για Φορείς με 1- 3 εργαζομένους, μπορεί να δηλώνεται έως (1) θέση Μαθητείας
 2. για Επιχειρήσεις με 4 – 10 εργαζομένους, μπορεί να δηλώνονται έως δύο (2) θέσεις Μαθητείας
 3. για Επιχειρήσεις με 11 - 20 εργαζομένους, μπορεί να δηλώνονται έως τρεις (3) θέσεις Μαθητείας
 4. για Επιχειρήσεις από 21 – 50 εργαζομένους μπορεί να δηλώνονται έως πέντε (5) θέσεις Μαθητείας εκ των οποίων η μία θα είναι θέση ΑμεΑ
 5. για Επιχειρήσεις άνω των 50 εργαζομένων, για κάθε 50 επιπλέον εργαζόμενους μπορεί να δηλώνεται μία επιπλέον θέση όμως από τις συνολικές θέσεις μαθητείας η μία θα είναι θέση ΑμεΑ.

Για τις περιπτώσεις (α), (β) και (γ) μπορεί ένας Φ.Υ.Μ. να δηλώσει θέση Μαθητείας για άτομα με αναπηρία μόνο εφόσον το επιθυμεί.

ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΘΕΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ: Από τις θέσεις Μαθητείας που δηλώνονται οι ενδιαφερόμενοι Απόφοιτοι καλούνται να δηλώσουν ενδιαφέρον, με ηλεκτρονική δήλωση, για έως τέσσερις (4) Θέσεις Μαθητείας. Στη συνέχεια, εφόσον υπάρχει διαθεσιμότητα και τους προσφερθεί μία Θέση Μαθητείας να προδεσμεύσουν τη θέση αυτή ηλεκτρονικά. Με την υποβολή των αναγκαίων δικαιολογητικών, κατοχυρώνεται η θέση Μαθητείας και μπορούν να παρουσιασθούν στην Επιχείρηση που προσφέρει τη θέση για να ξεκινήσουν τη Μαθητεία τους, για έξι (6) ώρες κάθε μέρα.

Ειδικότερα:

Οι απόφοιτοι εγγράφονται στο πληροφοριακό σύστημα εισάγοντας τα εξής στοιχεία:

 • Ονοματεπώνυμο.
 • Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ).
 • Στοιχεία ταυτότητας (Αριθμός).
 • Στοιχεία τίτλου σπουδών (απολυτηρίου/πτυχίου) (Σχολική Μονάδα Αποφοίτησης, Ειδικότητα, Βαθμός, Μήνας/Έτος Αποφοίτησης).
 • Στοιχεία επικοινωνίας (Διεύθυνση, Τηλέφωνο).
 • Email.
 • Αριθμός - ΙΒΑΝ τραπεζικού λογαριασμού στον οποίο θα καταβάλλεται η υποτροφία (εφόσον επιλεγούν)
 • Αναπηρία: Σε περίπτωση αναπηρίας δηλώνεται η κατηγορία αναπηρίας (1. Νοητική καθυστέρηση, 2.Αισθητηριακές αναπηρίες (κωφοί, βαρήκοοι, τυφλοί, αμβλύωπες με χαμηλή όραση), 3. Κινητικές αναπηρίες, 4. Χρόνια νοσήματα, 5. Διάχυτη αναπτυξιακή διαταραχή (σύνδρομο Asperger)
 • Επιθυμητό κωδικό χρήστη και τον εμπιστευτικό κλειδάριθμο πρόσβασης (password).

Από τις αναρτηθείσες θέσεις μαθητείας, οι Απόφοιτοι με ηλεκτρονική δήλωσή τους δηλώνουν το ενδιαφέρον τους για 1 έως 4 θέσεις μαθητείας, με φθίνουσα σειρά προτίμησης. (*Αντίστοιχα σε κάθε θέση μαθητείας γίνονται δεκτοί έως 4 υποψήφιοι που προεπιλέγονται αυτοματοποιημένα από το πληροφοριακό σύστημα με βάση τα οριζόμενα κατωτέρω κριτήρια)

Προσοχή! Η τελική επιλογή του μαθητευομένου για κάθε θέση μαθητείας και δικαιούχου της υποτροφίας κατά τα ανωτέρω υπό 2 γίνεται από το Φορέα Υποδοχής Μαθητευομένων μεταξύ των 4 υποψηφίων που έχουν προεπιλεγεί με τα κατωτέρω οριζόμενα κριτήρια.

ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΑΘΗΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΚΑΘΕ ΘΕΣΗ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ: Για κάθε θέση Μαθητείας επιλέγονται αυτόματα από το Πληροφοριακό Σύστημα έως 4 μαθητευόμενοι, με βάση τα εξής κριτήρια προεπιλογής, τα οποία έχουν εισαχθεί στο Πληροφοριακό Σύστημα και εξετάζονται αυτοματοποιημένα από αυτό:

 • Σειρά προτίμησης για τον υποψήφιο (από τις 4 θέσεις κατ’ανώτατον που έχει δηλώσει ο υποψήφιος)
 • Βαθμός τίτλου σπουδών (απολυτηρίου/πτυχίου)
 • Έτος/μήνας αποφοίτησης (σε περίπτωση ισοβαθμίας).
 • Χρονική προτεραιότητα δήλωσης

ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ ΠΡΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΜΑΘΗΤΕΥΟΜΕΝΟΥ – ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΘΕΣΗΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ : Η κάθε Επιχείρηση/Φορέας Υποδοχής Μαθητευομένων – ΦΥΜ επιλέγει μεταξύ των 4 υποψηφίων κάθε θέσης μαθητείας, τους οποίους έχει προεπιλέξει αυτοματοποιημένα το σύστημα κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 ανωτέρω, τον μαθητευόμενο της επιλογής του με τις εξής εναλλακτικές διαδικασίες:

 • μέσω τηλεφωνικής συνέντευξης ή/και
 • μέσω προσωπικής συνέντευξης ή/και
 • απευθείας μέσα από το Πληροφοριακό Σύστημα.

Και δηλώνει ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα την επιλογή του έτσι ώστε να προδεσμεύσει τον μαθητευόμενο της επιλογής του στο Πληροφοριακό Σύστημα

ΕΚΔΟΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΠΡΟΔΕΣΜΕΥΣΗΣ – ΚΟΥΠΟΝΙ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ & ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΕ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ:

Αμέσως μετά την προδέσμευση του υποψηφίου μαθητευομένου από τον Φορέα Υποδοχής Μαθητευομένων στο Πληροφοριακό Σύστημα, ο μαθητευόμενος εκδίδει από το Πληροφοριακό Σύστημα τη σχετική Βεβαίωση Προδέσμεσης - με μοναδικό αύξοντα αριθμό για τον κάθε υποψήφιο μαθητευόμενο που προδεσμεύεται - που θα αποτελεί το «Κουπόνι Μαθητείας» και εμφανίζεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών σε δημόσια ΕΠΑΛ ή ΕΠΑΣ ή στην αντίστοιχη δομή Ειδικής Αγωγής της περιοχής του ή σε άλλο δημόσιο φορέα που ανακοινώνεται από το Υπουργείο Παιδείας, από τη διαθέσιμη λίστα των ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ και άλλων φορέων που εμφανίζονται στο Πληροφοριακό Σύστημα, προσκομίζοντας το «Κουπόνι Μαθητείας» για να καταθέσει τα δικαιολογητικά του που βεβαιώνουν τα δηλωθέντα στο σύστημα στοιχεία και ειδικότερα καταθέτει:

 • Ακριβές αντίγραφο τίτλου σπουδών (απολυτηρίου/πτυχίου).
 • Ακριβές αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.
 • Αποδεικτικό ΑΦΜ.
 • Ακριβές αντίγραφο απολυτηρίου στρατού (αν απαιτείται).
 • Αντίγραφο τραπεζικού βιβλιαρίου με πρώτο δικαιούχο τον ίδιο και ΙΒΑΝ.
 • Γνωμάτευση/βεβαίωση αναπηρίας (Γνωμάτευση/βεβαίωση από ΚΕΔΔΥ ή από Δημόσια Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα) (**Δεν απαιτείται για τους απόφοιτους σχολικών μονάδων ειδικής αγωγής).

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ (ή άλλους δημόσιους φορείς που θα ορισθούν) ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΘΕΣΗΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ/ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΑΘΗΤΕΥΟΜΕΝΟΥ & ΥΠΟΤΡΟΦΟΥ: Από τα Δημόσια ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ ή την αντίστοιχη δομή Ειδικής Αγωγής ή το δημόσιο φορέα παραλαβής παραλαμβάνονται τα δικαιολογητικά που υποβάλει ο υποψήφιος προδεσμευθείς μαθητευόμενος, εξετάζονται για την περίπτωση μη εγκυρότητας στοιχείων και γίνεται ηλεκτρονική δήλωση επιβεβαίωσης παραλαβής των δικαιολογητικών. Το σύστημα αυτομάτως δεσμεύει οριστικά τη θέση μαθητείας και γίνεται η τελική επιλογή του μαθητευομένου υποτρόφου. Το Δημόσιο ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ ή η αντίστοιχη δομή Ειδικής Αγωγής ή ο αντίστοιχος δημόσιος φορέας φυλάσσει τα δικαιολογητικά σε ειδικό αρχείο. . Αμέσως μετά εκδίδεται από το Υπουργείο η απόφαση αναγνώρισης του υποψηφίου μαθητευομένου ως υποτρόφου.

ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΘΕΣΗΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ: Εάν ο Απόφοιτος δεν υποβάλει τα δικαιολογητικά του εντός δέκα (10) ημέρων, η θέση μαθητείας αποδεσμεύεται αυτομάτως και η Επιχείρηση/Φορέας Υποδοχής Μαθητευομένων ξεκινά εκ νέου τη διαδικασία επιλογής για τη θέση μαθητείας ενώ ο υποψήφιος Μαθητευόμενος είναι διαθέσιμος για προεπιλογή στις άλλες θέσεις προτίμησής του.

ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ - ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ: Η μαθητεία ξεκινά, αφού εκδοθεί από το Υπουργείο η απόφαση αναγνώρισης του υποψηφίου μαθητευομένου ως υποτρόφου, κατά την πρώτη ημέρα παρουσίας του μαθητευομένου υποτρόφου στην Υπηρεσία και πιστοποιείται με σχετική δήλωση στο Πληροφοριακό Σύστημα από την Επιχείρηση/Φορέα Υποδοχής Μαθητευομένου.

ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ: Η υποτροφία καταβάλλεται κάθε μήνα, μετά τη λήξη του μήνα και εφόσον αυτό έχει συμπληρωθεί εύλογος χρόνος μαθητείας που κατ’ελάχιστον πρέπει να είναι είκοσι (20) ημέρες μαθητείες από τις εργάσιμες ημέρες του Φορέα Υποδοχής Μαθητευομένων-ΦΥΜ. Ειδικά για το πρώτο δίμηνο, η υποτροφία καταβάλλεται μετά τη λήξη του διμήνου για τους δύο (2) μήνες που προηγήθηκαν. Για τους ειδικότερους όρους καταβολής Υποτροφίας βλ.εδώ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ: Πέραν της υποτροφίας, κατά τη διάρκεια της Μαθητείας καταβάλλεται από το Υπουργείο Παιδείας για το μαθητευόμενο υπότροφο ασφάλιση στο ΙΚΑ για την περίπτωση ατυχήματος, η οποία ανέρχεται που ορίζεται στο 1% του εκάστοτε τεκμαρτού ημερομισθίου της 12ης ασφαλιστικής κλάσης. [άρθρο 242 παράγραφο 7 του Ν.4072/2012 (Α 86)].

Περιοχή μελών

Το Mathiteia4u στο Facebook

Αναζήτηση μαθητείας

 
 
 

Τρέχων κύκλος

Κύκλος δήλωσης μαθητειών εταιριών:
20/03/2014 - 16/04/2014
Κύκλος επιλογής μαθητειών από αποφοίτους:
08/05/2014 - 31/05/2014

Εγκεκριμένες επιχειρήσεις:
1164
Εγκεκριμένες μαθητείες:
761

Στατιστικά Στοιχεία

Υποστήριξη χρηστών

Επικοινωνήστε μαζί μας


Στο τηλέφωνο:

210 344 3814
09:30 - 17:00
Από Δευτέρα έως και Παρασκευή

Στο email:

CLOAKING

Εγχειρίδια:

Εγχειρίδια χρηστών